صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

براکت با سیستم ROTH

تهران اتکال براکت با سیستم ROTH

براکت های ارتودنسی ICE سیستم ROTH (سرامیکی)

کیت : 5-5 U/L