صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

براکت با سیستم سلف لیگیت دیمون Q

تهران اتکال براکت با سیستم سلف لیگیت دیمون Q


براکت ها و باکال تیوب های ارتودنسی سیستم سلف لیگیت دیمون Q (فلزی)

کیتهای :

5-5 U

6-6  U/L

U/L  7-7