صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

براکت با سیستم سلف لیگیت دیمون Clear

تهران اتکال براکت با سیستم سلف لیگیت دیمون Clear


براکت ها و باکال تیوب های ارتودنسی سیستم سلف لیگیت دیمون Clear ( سرامیکی)

محصول کمپانی Ormco آمریکا

کیتهای موجود:

5-5   U

3-3   L

5-5/3-3   U/L