صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

توربین (بلبرینگ سرامیکی)

تهران اتکال توربین (بلبرینگ سرامیکی)

 

توربین سرامیکی چهار سوراخه مجهز به سیستم زیرو ساک بک