صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

فورسپس پرمولر بالا، چپ و راست 4003

ابزار جراحی فتاح طب فورسپس پرمولر بالا، چپ و راست 4003


جدول مشخصات محصول
مطالب مطالب مطالب