صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

ست فورسپس کلاسیک 7 عددی 6000

ابزار جراحی فتاح طب ست فورسپس کلاسیک 7 عددی 6000


جدول مشخصات محصول
مطالب مطالب مطالب