صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

ست فورسپس 7عددی ساده 4000

ابزار جراحی فتاح طب ست فورسپس 7عددی ساده 4000


جدول مشخصات محصول
مطالب مطالب مطالب