صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

ایرموتور رخش

ایرموتور رخش

 

جدول مشخصات محصول