صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

شوینده اولتراسونیک

بنیان درمان شوینده اولتراسونیک

Bandelin

ساخت آلمان

جدول مشخصات محصول

دارای 4 منبع ارسال موج اولتراسوند بطور همزمان از دو جهت

تنظیم زمان عملکرد دستگاه بین 1-30 min

تنظیم دما بین 30 تا 80 درجه سانتیگراد

نمایش تغییرات دمایی در حین عملکرد دستگاه 

safety shut-down   بعد از 12 ساعت

setting  ذخیره آخرین

دارای نشانگر تانک برای دوز مناسب آب 

جنستانک و در پوش ها از جنس stainless steel

دارای مد های کاری: Boost,degassing,sweep