صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

سیلر

بنیان درمان سیلر

ساخت ایتالیا

جدول مشخصات محصول

کاربری فوق العاده راحت

دارای کاتر با تیغ لیزری قابل تعویض