صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

پودرهای رنگی

دیبا طب پارس پودرهای رنگی

GC Initial INvivo / INsitu – Stains Set

Total Aesthetic Harmony
پودرهای رنگی، جهت رنگ آمیزی داخلی و خارجی و ایجاد زیبایی

 

جدول مشخصات محصول
کاربرد:

 

رنگ آمیزی داخلی و خارجی و ایجاد زیبایی برای رستوریشن های متال سرامیک (Initial MC/LF Stains Set)
رنگ آمیزی داخلی و خارجی و ایجاد زیبایی برای رستوریشن های تمام سرامیکی (Initial Zr/Ti/AL Stains Set)                                      
مزایا  و خصوصیات:

 

برآورده کردن زیبایی بی نظیر برای انواع سیستم های GC Initial، به دلیل هارمونی رنگ ها
کیت به صورت مجزا برای سیستم های MC/LF و  Zr/Ti/AL، شامل:
رنگ های فلورسنت Invivo: 13 عدد (IV-1 – IV-13)
رنگ های غیرفلورسنت Insitu: 3 عدد (ISB – ISR – ISC)
سهولت کاربرد و رضایت خاطر از یادگیری آسان و سریع سیستم