صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

خمیر نرم سرامیکی

دیبا طب پارس خمیر نرم سرامیکی

GC Initial Connector Paste

Fine Ceramic Paste For The Sinter Technique
خمیر نرم سرامیکی، جهت پوشش دادن سطح دای رفرکتوری قبل از سینتر کردن سرامیک

 

جدول مشخصات محصول
کاربرد:

 

پوشش کامل روی سطح دای رفرکتوری قبل از پخت اولیه و سینتر کردن (Sintering)
مخصوص پودرهای پرسلن متال سرامیک با نقطه ذوب استاندارد (GC Initial MC) و با نقطه ذوب پایین (GC Initial LF)         
مزایا و خصوصیات:

 

سهولت کاربرد، به دلیل رنگ قرمز و قوام خمیری ماده