صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۹ مرداد ۱۳۹۵  ۱۶:۱۹

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار میکند

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار میکند پنجمین همایش علمی دندانپزشکان سراسر کشور از دهم تا دوازدهم شهریور ماه در هتل الامپیک تهران برگزار خواهد شد ...

نظرات