صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

سرامیک ها

پودر پرسلن (جهت ایجاد لثه در رستوریشن های متال سرامیک)دیبا طب پارس
پودر پرسلن (جهت ساخت رستوریشن های متال سرامیک)دیبا طب پارس
پودر پرسلن بلیچدیبا طب پارس
پودرهای رنگیدیبا طب پارس
خمیر نرم سرامیکیدیبا طب پارس
لاینر خمیری نرمدیبا طب پارس