صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

حساسیت و پوسیدگی

خمیر ضد حساسیت و پوسیدگی GC MIدیبا طب پارس
خمیر ضدحساسیت وپوسیدگی GC Dryدیبا طب پارس