صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

سمان و لاینر

سمان Cem 2دیبا طب پارس
سمان دائم G-Cemدیبا طب پارس
سمان دائم (تیپ یک)دیبا طب پارس
سمان رادیواپک Ketac Cem3Mجلال آرا
سمان رزینی دایم دوال کیوردیبا طب پارس
سمان رزینی دوال کیوردیبا طب پارس
سمان رزینی سلف کیوردیبا طب پارس
سمان رزینی موقت بادوامدیبا طب پارس
سمان فاقد اوژنولدیبا طب پارس
سمان کربوکسیلات Durelon3Mجلال آرا
سمان گلاس آینومر لوتینگِدیبا طب پارس
سمان گلاس آینومری سلف کیوردیبا طب پارس
سمان گلاس آینومری موقت خمیریدیبا طب پارس
سمان لوتینگ RelyX Luting2 3M3Mجلال آرا
سمان موقتدیبا طب پارس
نسل جدید سمان رزینی دوال کیوردیبا طب پارس