صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

باند

اکتیواتور دوال کیوردیبا طب پارس
باندینگ (با یا بدون نیاز به اچ)دیبا طب پارس
باندینگ لایت کیور نسل ۶دیبا طب پارس
باندینگ لایت کیور نسل هفتمدیبا طب پارس
باندینگ نسل پنج کمپانی 3M3Mجلال آرا
باندینگ نسل پنجم و هفتمدیبا طب پارس
باندینگ نسل هفت کمپانی 3M3Mجلال آرا