صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

سایر مواد و لوازم ارتودنسی

سمان ارتودنسی دیبا طب پارس
سمان ارتودنسی LCدیبا طب پارس
سمان ارتودنسی BAND Paste Pakدیبا طب پارس
سمان ارتودنسی LC Paste Pakدیبا طب پارس
نوار فایبر گلاس Fibrexدیبا طب پارس
نوار فایبر گلاس GC دیبا طب پارس