صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

یونیت

مینی یونیت MS 300 Modدنتوس
مینی یونیت MS 600 Modدنتوس
یونیت Extra 3006 Cدنتوس
یونیت Extra 3006 CHدنتوس
یونیت Extra 3006 Orthoدنتوس
یونیت Extra 3006 Rدنتوس
یونیت صندلی مدل SYNCRUS G4 برزیلسینا گستر پیشرفته
یونیت صندلی مدل SYNCRUS G8 برزیلسینا گستر پیشرفته