صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

کمپرسور

اویل فری با دو موتور تک سیلندرDurr Dental (آلمان)فخر سینا
اویل فری با دو موتور دو سیلندرDurr Dental (آلمان)فخر سینا
اویل فری با موتور تک سیلندرDurr Dental (آلمان)فخر سینا
اویل فری با موتور چهار سیلندرDurr Dental (آلمان)فخر سینا
اویل فری با موتور دو سیلندرDurr Dental (آلمان)فخر سینا
بدون روغن مدل : MO 303کمپرسور طوفان
بدون روغن مدل : MO 302کمپرسور طوفان
بدون روغن مدل : MO 302 Fکمپرسور طوفان
بدون روغن مدل : MO 302 Sکمپرسور طوفان
بدون روغن مدل : MO 303 Sکمپرسور طوفان
بدون روغن مدل : MO 305کمپرسور طوفان
بدون روغن مدل : MO 303 Hکمپرسور طوفان
بدون روغن و صدا 90 لیتریTORNADOبازرگانی کیایی
بدون صدا و روغن 24 لیتریTORNADOبازرگانی کیایی
بدون صدا و روغن 50 لیتریTORNADOبازرگانی کیایی
بدون صدا و روغن 9 لیتریTORNADOبازرگانی کیایی
تسمه ای مدل : MO 301 Tکمپرسور طوفان
کمپرسور بدون روغن مجهز به رطوبت گیر مدل: DA-7001CSDYNAIRتجهیزات دندانپزشکی اشکان
کمپرسور بدون روغن مجهز به رطوبت گیر مدل: DA-7001DDYNAIRتجهیزات دندانپزشکی اشکان
کمپرسور بدون روغن مجهز به رطوبت گیر مدل: DA-7002DDYNAIRتجهیزات دندانپزشکی اشکان
کمپرسور بدون روغن مجهز به رطوبت گیر مدل: DA-7003DDYNAIRتجهیزات دندانپزشکی اشکان
کمپرسور بدون روغن مجهز به رطوبت گیر مدل: DA-7004DDYNAIRتجهیزات دندانپزشکی اشکان
کمپرسور بدون روغن مجهز به رطوبت گیر مدل: DA-7005DDYNAIRتجهیزات دندانپزشکی اشکان