صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

لایت کیور

دوربین داخل دهانی Dr light cleverGoodDrsآبنوس نکوپرداز
لایت کیور مدل 37jerry چینراهیان تجارت تابان
لایت کیور مدل 37Hjerry چینراهیان تجارت تابان
لایت کیور مدل L3راهیان تجارت تابان
لایت کیور مدل L5راهیان تجارت تابان
لایت کیورِ LEDدیبا طب پارس