صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

آمالگاموتور

آمالگاماتور Zoneray مدل G6راهیان تجارت تابان
آمالگاماتور فقیهیاوزان
آمالگاماتور مدل G10راهیان تجارت تابان