صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

تابوره و ترالی

تابوره پایی پشت ثابتنوید اکباتان
تابوره پایی پشت گرداننوید اکباتان
تابوره دستی پشت ثابتنوید اکباتان
تابوره دستی پشت گرداننوید اکباتان
ترایلی 2 طبقهنوید اکباتان
ترایلی 3 طبقهنوید اکباتان
ترایلی جراحی مدل کلاسیک با شیشه رنگینوید اکباتان
ترایلی کشودار با رویه شیشه ای مدل T.R.Gنوید اکباتان