صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

تجهیزات و اشعه ایکس

رادیوگرافی تک دندان Carestream(Kodak dental) CS2100 Kodak dentalآریا پردیس درمان
Carestream(Kodak dental) RVG Kodak dentalآریا پردیس درمان
رادیوگرافی پورتابل Rextar - EXO 1414POSDIONآبنوس نکوپرداز
رادیوگرافی پورتابل Rextar-XPOSDIONآبنوس نکوپرداز
فسفرپلیت CS7200 Kodak dentalآریا پردیس درمان
فسفرپلیت CS7600Kodak dentalآریا پردیس درمان
کدکم CADCAM CS3500Kodak dentalآریا پردیس درمان
کدکم CADCAM CS3600Kodak dentalآریا پردیس درمان