صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

گلاس آینومر

گلاس آینومر ترمیمی سلف کیوردیبا طب پارس
گلاس آینومر لایت کیور ترمیمیِدیبا طب پارس
گلاس آینومر لاینینگدیبا طب پارس
گلاس آینومر لاینینگ لایت کیوردیبا طب پارس
گلاس آینومرهای ترمیمی زیباییدیبا طب پارس