صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

کامپوزیت

کامپوزیت Bulk Fill posterior3Mجلال آرا
کامپوزیت packable P603Mجلال آرا
کامپوزیت فلو Z350XT Flowable3Mجلال آرا
کامپوزیت فلو میکرو هیبریددیبا طب پارس
کامپوزیت فلو نانوهیبرید دیبا طب پارس
کامپوزیت میکروهیبریددیبا طب پارس
کامپوزیت نانوهیبرید ترمیمیدیبا طب پارس
کامپوزیت نانوهیبرید زیباییدیبا طب پارس
کامپوزیت یونیورسال Valux Plus3Mجلال آرا
کامپوزیت یونیورسال Z350XT3Mجلال آرا
کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید Z2503Mجلال آرا
کامپوزیت یونیورسال نانوهیبرید Z250 XT3Mجلال آرا
نسل جدید کامپوزیت فلو نانو هیبرید دیبا طب پارس