صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

اتوکلاو

اتوکلاو cominoxبنیان درمان
اتوکلاو 18 لیتریکاووش دیان آزما
اتوکلاو آزمایشگاهیکاووش دیان آزما
اتوکلاو عمودیکاووش دیان آزما
اتوکلاو کلاس Bکاووش دیان آزما