صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

دستکش

دستکش جراحی بدون پودرتهران شیذر مد
دستکش جراحی کم پودر تهران شیذر مد
دستکش معاینه بدون پودر لاتکستهران شیذر مد
دستکش معاینه بدون پودر نیتریلتهران شیذر مد
دستکش معاینه بدون پودر ونیلتهران شیذر مد
دستکش معاینه لاتکس کم پودرتهران شیذر مد