صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

روتور ، سرویتور

روتو H4چکاوک
روتور M4چکاوک
سرویتور شیشه ای چکاوک
سرویتور فلزیچکاوک