صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

رویدادهای 1397.1.28

پنجاه و هشتمین کنگره  انجمن دندانپزشکی ایران - اکسیدا 58
پنجاه و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران - اکسیدا 58

زمان:فروردین  1397

مکان: تهران_سالن اجلاس سران

تقویم رویدادها

رویدادهای هفته رویدادهای ماه