صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

رویدادهای 1396.10.19

دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

زمان : 19 الی 22 دی ماه 1396

مکان : سالن همایش های برج میلاد 

تقویم رویدادها

رویدادهای هفته رویدادهای ماه