صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

فرآورده بافت ایرانیان

  • تلفن66949069 - 66940946 - 66940418
  • فکس66121059
  • ایمیلinfo@regen.ir
  • سایت
  • آدرستهران، انتهای بلوار کشاورز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
  • توضیحات
فرآورده بافت ایرانیان

محصولات شرکت فرآورده بافت ایرانیان

آگهی های شرکت فرآورده بافت ایرانیان